TÜSİAD Yuvarlak Masaları

TÜSİAD Yuvarlak Masaları

 • Tüm Çalışma Alanları

  Bankacılık

  Ulaştırma ve Lojistik

  Eğitim

  Dijital Ekonomi Stratejileri

  Yeşil Mutabakat

  Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku

  Çevre ve İklim Değişikliği

  Bu Gençlikte İŞ Var!

  Almanya Çalışma Grubu

  TÜSİAD SD2 Programı

  Londra Ağı

  Teknoloji Standartları ve SEP Görev Gücü

  ABD Çalışma Grubu

  Rekabet Hukuku

  Ekonomik Analiz

  Turizm

  Yeni Nesil Sanayi

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  Girişimcilik Ekosistemi

  İtalya Çalışma Grubu

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Enerji

  Sermaye Piyasaları

  Hollanda Ağı

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  Sağlık

  Vergi

  Birleşik Krallık Çalışma Grubu

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

  Gıda, İçecek ve Tarım

  Çin Çalışma Grubu

  Fikri Haklar ve Ar-Ge

  Körfez Ülkeleri Çalışma Grubu

  Kurumiçi Girişimcilik

  Fransa Çalışma Grubu

  Hukuk İşleri

  Perakende

  Silikon Vadisi

  Yeni Teknolojiler

 • Ekonomi ve Finans Çalışma Alanları

  Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masamız; makro istikrarı gözeten ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen iktisadi politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla çalışıyor. Sürdürülebilir büyüme bağlamında, uluslararası iktisadi gelişmeler, kamu maliyesinin ve para politikasının istikrarı, mali piyasaların gelişimi ve derinleşmesi, rekabetçi vergi politikası, sermaye piyasasının etkili çalışması alanlarında faaliyet göstermekte.

  Çalışma Grupları

  Bankacılık

  Ekonomik Analiz

  Sermaye Piyasaları

  Vergi

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Fintech Hukuk ve Regülasyon

 • Sanayi Politikaları Çalışma Alanları

  Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası, küresel ölçekte rekabet edebilir; katma değeri yüksek üretim modeline sahip; öncü teknolojileri üreten ve geliştiren bir sanayi ekosistemi yaratılması hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Küresel ekonomide rekabet gücünün kritik bir unsuru olan sanayide dijital dönüşümün Türkiye’de de geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar özel odak alanını oluşturmaktadır. Sektörlerin üretim teknolojileri, dijitalleşme, inovasyon ve katma değer yetkinlikleri temelinde küresel rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik politikalar oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Öte yandan, gıda, içecek ve tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesine yönelik yapısal çerçevede politika önerileri oluşturmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bunların yanı sıra, Türkiye ekonomisinde önemli pay sahibi olan KOBİ’lerin verimliliklerini artırıp bir üst ölçeğe geçmelerine katkıda bulunabilecek konularda çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen faaliyetlere TÜSİAD- Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) da bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla katkı sağlamaktadır.

  Çalışma Grupları

  Yeni Nesil Sanayi

  Fikri Haklar ve Ar-Ge

  Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku

  Rekabet Hukuku

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Teknoloji Standartları ve SEP Görev Gücü

 • PARKUR Çalışma Alanları

 • Sosyal Politikalar Çalışma Alanları

  Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masamızın amacı, insan kaynağının yetkinliklerini geliştirerek ve cinsiyet eşitliğini gözeterek istihdamın ve işgücünün üretkenliğini artırmak. Bu kapsamda mesleki eğitimin etkinliği, gençlerde vasıf uyumu, istihdam ve işgücü piyasası düzenlemeleri ve kadınların ekonomiye katılımı konularında çalışmalar yürütüyoruz.

  Çalışma Grupları

  Eğitim

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  Sağlık

   

 • Dijital Türkiye Çalışma Alanları

  Dijital Türkiye Yuvarlak Masası; Türkiye’deki dijital kültür ve ekosistemin güçlendirilmesine; bilgi toplumuna dönüşümün desteklenmesine; dijitalleşme odağında inovasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı amaçlar.

  Çalışma Grupları

  Dijital Ekonomi Stratejileri

  Yeni Teknolojiler

  TÜSİAD SD2 Programı

 • Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Alanları

  Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası ülkemiz açısından stratejik önemde gördüğümüz enerji ve çevre konularını ele almak üzere oluşturulmuştur. Yuvarlak Masa, enerji sektöründe; rekabet odaklı, öngörülebilir, yenilikçi, çevre ile uyumlu, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmekte ve Türkiye enerji piyasalarının teknoloji, verimlilik ve yetkin insan kaynakları ile desteklenmesine katkı sunmaktadır. Çevre alanında ise; düşük karbon ekonomisi, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi öncelikli konulara yönelik kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer özel sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

  Çalışma Grupları

  Çevre ve İklim Değişikliği

  Enerji

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Yeşil Mutabakat Görev Gücü

  Enerji Verimliliği Görev Gücü

 • Girişimcilik & Gençlik Çalışma Alanları

  Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası, girişimcilik konusunu 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alarak Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişimciliğin farklı alanlardaki yansımalarını doğru okumak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Yuvarlak Masa çalışmaları ile Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin tüm yapı taşlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bir yandan genç girişimciliğini ve yenilikçi girişimleri, diğer yandan kurumların girişimcilik dönüşümünü desteklemeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

  Çalışma Grupları

  Bu Gençlikte İŞ Var!

  Kurumlarda Girişimcilik

  Girişimcilik Ekosistemi

 • Küresel İlişkiler ve AB Çalışma Alanları

  Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası, Türkiye’nin evrensel demokratik ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonunun, refah ve rekabet düzeyinin artışına katkı sağlamak, dış ilişkilerini öncelikli olarak AB üyelik süreci ve dört temel özgürlük (malların, hizmetlerin, sermayenin, kişilerin serbest dolaşımı) temelinde izlemek ve bu süreçte reformlara destek vermek amacıyla projeler, toplantılar ve raporlar gerçekleştiriyor; bu bağlamda AB, ABD, Çin, Körfez ülkeleri, Gümrük Birliği, transatlantik ve bölgesel ilişkiler alanında çalışmalar yürütüyor.

  Çalışma Grupları

  Almanya Çalışma Grubu

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Çin Çalışma Grubu

  Birleşik Krallık Çalışma Grubu

  Fransa Çalışma Grubu

  ABD Çalışma Grubu

  Körfez Ülkeleri Çalışma Grubu

  İtalya Çalışma Grubu

  Silikon Vadisi

  Görev Güçleri

  Hollanda Ağı

  Şanhay Network

  Dubai Network

  Londra Ağı

 • Tarım, Gıda ve Hizmetler Çalışma Alanları

  Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası’nda tarım ve gıda, turizm, ulaştırma, lojistik ile perakende sektörlerinin gerek kendi ekosistemleri gerek diğer sektörlerle entegrasyonu temelinde yapısal sorunların çözümüne yönelik politika önerilerinin ortaya konması hedeflenmektedir. Yuvarlak Masa bünyesinde yer alan Çalışma Grupları vasıtasıyla sektörlerin sürdürülebilir büyümesine yönelik politika önerileri oluşturmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir.

  Çalışma Grupları

  Gıda, İçecek ve Tarım

  Turizm

  Ulaştırma ve Lojistik

  Perakende

 • İş Dünyası Kuruluşları ile İlişkiler Çalışma Alanları

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Deprem Görev Gücü