Raporlar

Koç Üniversiesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu “İşgücü Piyasası Kurumları, Politikaları ve Performansı: Türkiye'de Esneklik ve Güvence” Raporu

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), “İşgücü Piyasası Kurumları, Politikaları ve Performansı: Türkiye'de Esneklik ve Güvence” başlıklı araştırma raporu Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Duman tarafından hazırlanmıştır. Raporun amacı; işgücü piyasası ile ilgili verileri analiz ederek işgücü piyasasının performansını geliştirmeye yönelik kurumsal ve politikalar temelinde öneriler sunmaktır. Raporda, kurumsal temelde; ücret koordinasyonu ve toplu pazarlık, sendikal yoğunluk ve devletin ücret belirlemeyle ilgili düzenlemeleri incelenmektedir. Politikalar anlamında ise, istihdamı koruma düzenlemeleri ve katılıklar, işsizlik ödenekleri, aktif-pasif işgücü piyasası politikaları ve işgücü üzerindeki vergi yükü gibi konular ele alınmaktadır.  İşsizlik, istihdam oranları, işgücünde aktif olmayanların oranı,  işgücü maliyetleri…
23 May 2014

“İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu”

TÜSİAD ve SEDEFED tarafından hazırlanan "İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Gösterleri Raporu"nda imalat sanayi sektörlerinin performansları ve firma dinamikleri ayrıntılı olarak analiz ediliyor. Rapor Türkiye'de ilk kez imalat sanayiinin performans haritasını çıkartıyor. Çalışmada rekabet göstergeleri üzerinden gıda ve içecek, tekstil, giyim eşyası, ana metal sanayi, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtı gibi sektörler; toplam faktör verimliliği, sektör düzeyinde verimliliğin dağılımı ve ihracatta rekabetçilik gibi kıstaslar çerçevesinde değerlendiriliyor.
22 May 2014

Küreselleşme Sürecinde İş Dünyası Kuruluşlarının Değişen Rol ve İşlevleri

Raporda, küreselleşme ve değer zincirlerinin dönüştürücü etkisi sayesinde iş dünyasının yalnızca yereldeki konuları değil, dünyanın başka noktalarındaki gelişmeleri de izlemesi gereği vurgulandı. “Küreselleşme Sürecinde İş Dünyasının Değişen Rol ve İşlevleri” Raporu, Momentum Danışmanlık Şirketi Yönetici Ortağı Abdullah Akyüz koordinasyonunda, Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Kuzey ve Latin Amerika ve Küresel Yönetişim Bölümü Direktörü Bernhard Welschke (AB örneği), Avrupa Politika Merkezi Kıdemli Danışmanı Peter S. Rashish (ABD ülke örneği), Yönetim Danışmanı Stefan Bogdan Salej (Brezilya ülke örneği) ve Hindistan Aspen Enstitüsü Genel Müdürü Kiran Pasricha (Hindistan ülke örneği) tarafından hazırlanmıştır.
04 Nis 2014

"PISA 2012 Değerlendirmesi: Türkiye için Veriye Dayalı Eğitim Reformu Önerileri” Politika Dokümanı

TÜSİAD ve TÖDER 'in girişimiyle, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Şirin ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran tarafından hazırlanan çalışma, PISA 2012 sonuçlarından yola çıkarak Türkiye için “veriye dayalı eğitim reformu önerileri” sunmak amacıyla hazırlandı. Dokümanda; Türkiye’deki 15 yaş öğrenci grubunun matematik, fen ve okuma becerileri bakımından PISA liginde sergilediği 2003-2012 dönemi performansına, PISA’da başarılı olan ülkelerin özelliklerine, PISA verilerini kullanarak eğitim reformu yapan ülkelerin tecrübelerine de yer verildi.
15 Şub 2014

Türkiye Ekonomisi 2014

Bu rapor, Türkiye ekonomisinde 2013 yılında oluşan eğilimleri ve riskleri ortaya koymak ve bu kapsamda oluşturulan TÜSİAD 2014 yılı tahminlerini üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Raporda kullanılan tüm grafik ve tabloların kaynağı, aksi belirtilmedikçe, Turkey Data Monitor ve Thomson Reuters Datastream’dir.
23 Oca 2014

World Energy Outlook 2013 Raporu Özet Bulgular

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan “World Energy Outlook” Raporu, küresel enerji piyasalarının bugününe ve gelecek 20 yıla ilişkin en son tahminleri, politika gelişmelerini ve bir önceki yıldan bu yana elde edilen tecrübelerle güçlendirilen analizleri içeriyor. “World Energy Outlook”, farklı senaryolara, ülkelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre en son enerji arz ve talep projeksiyonlarına yer veriyor. Rapor, kısa ve orta vadede enerji sisteminin nasıl dönüşebileceğine dair önemli analizler sunuyor ve enerji sektörünü takip eden herkes için başucu kitabı niteliği taşıyor. Özet bulgular raporunun Türkçe versiyonu TÜSİAD Sanayi Stratejisi ve Sektörel Politikaları Bölümü tarafından hazırlanmıştır.
20 Ara 2013

“Okulda Üniversite: Türkiye'de Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak İçin Bir Model Önerisi”

TÜSİAD Sosyal Politikalar Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Çalışma Grubu'nun "21. Yüzyıl Becelerileri ve Eğitimin Niteliği" konulu çalışmaları kapsamında, "eğitimcinin eğitimi" konusunu ele alan bir rapor, uzun yıllar Türkiye'de öğretmenlik yapmış ve öğretim üyesi olarak çalışmış, halen Rhode Island Ünviersitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mustafa Özcan tarafından hazırlanmıştır. Rapor bilgi çağında 21. yüzyıl becelerine sahip nesiller yetiştirmek için yeni bir öğretmen yetiştirme modeline ihtiyaç olduğunu vurgulamakta, öğretmen eğitiminde reform yapan ülke örneklerini inceleyerek Türkiye'ye özgü bir model önerisi sunmaktadır.
16 Ara 2013

Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu (REF); "Türkiye'de Sanayi Politikası ve Yapısal Değişimler" Çalışma Tebliği

Bu çalışma Türkiye'de yapısal değişim hakkında veri sunmakta ve geçen 30 yılda sanayi politikasının evrimini özetlemektedir. Çalışma son 10 yıl içinde işgücü verimliliğinin ciddi biçimde arttığını ve bununla birlikte hem makro düzeyde hem de imalat sanayi düzeyinde katma değer ve istihdamın yapısında da ciddi değişiklikler meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Sektörel milli gelir veriler kullanılarak toplam işgücü verimliliğindeki artış sektörel işgücü verimliliğindeki artış ile istihdamın düşük verimli sektörlerden verimliliği yüksek olan sektörlere kaymasından kaynaklanan verimlilik artışı bileşenlerine ayrıştırılmıştır. Yapılan hesaplamalara göre, toplam işgücü verimliliğindeki artışın yaklaşık üçte ikisi işgücüsünün yüksek verimli sektörlerden düşük verimli sektörlere kaymasından ileri gelmiştir. İhracatta da önemli…
02 Ağu 2013

Tax Design in Turkey and Other Middle Income Countries: Lessons from the Mirrless Review

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu tarafından yayımlanan çalışma, 21. yüzyılda gelişmiş ekonomiler için iyi bir vergi sisteminin temel unsurlarını irdeleyen Mirrless Raporu'nun, orta gelir grubu ülkelerine ve bu kapsamda Türkiye'ye yönelik bir değerlendirmesini sunmaktadır. Mali Çalışmalar Enstitüsü (IFS) ile Türkiye'den araştırmacıların katkılayla hazırlanan raporda, Türkiye'nin, orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine çıkmasına destek olabilecek vergi ve transfer önerileri de ele alınmaktadır.
01 Haz 2013
Page 10 of 54
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: