Raporlar

Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu (REF); "Türkiye'de Sanayi Politikası ve Yapısal Değişimler" Çalışma Tebliği

Bu çalışma Türkiye'de yapısal değişim hakkında veri sunmakta ve geçen 30 yılda sanayi politikasının evrimini özetlemektedir. Çalışma son 10 yıl içinde işgücü verimliliğinin ciddi biçimde arttığını ve bununla birlikte hem makro düzeyde hem de imalat sanayi düzeyinde katma değer ve istihdamın yapısında da ciddi değişiklikler meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Sektörel milli gelir veriler kullanılarak toplam işgücü verimliliğindeki artış sektörel işgücü verimliliğindeki artış ile istihdamın düşük verimli sektörlerden verimliliği yüksek olan sektörlere kaymasından kaynaklanan verimlilik artışı bileşenlerine ayrıştırılmıştır. Yapılan hesaplamalara göre, toplam işgücü verimliliğindeki artışın yaklaşık üçte ikisi işgücüsünün yüksek verimli sektörlerden düşük verimli sektörlere kaymasından ileri gelmiştir. İhracatta da önemli…
02 Ağu 2013

Tax Design in Turkey and Other Middle Income Countries: Lessons from the Mirrless Review

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu tarafından yayımlanan çalışma, 21. yüzyılda gelişmiş ekonomiler için iyi bir vergi sisteminin temel unsurlarını irdeleyen Mirrless Raporu'nun, orta gelir grubu ülkelerine ve bu kapsamda Türkiye'ye yönelik bir değerlendirmesini sunmaktadır. Mali Çalışmalar Enstitüsü (IFS) ile Türkiye'den araştırmacıların katkılayla hazırlanan raporda, Türkiye'nin, orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine çıkmasına destek olabilecek vergi ve transfer önerileri de ele alınmaktadır.
01 Haz 2013

Türkiye'de Açık İnovasyon Ekosisteminin Oluşmasının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

Rapor, TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu altında faaliyet gösteren İnovasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu'nun çalışmaları çerçevesinde, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesi 2012-2013 dönemi "açık inovasyon" konulu eylem maddesine yönelik olarak, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Özdemir ve TÜSİAD "Fikri Haklar" ve "Teknoloji ve İnovasyon" Çalışma Grupları Üyesi, Koç Holding Fikri Haklar ve Lisanslama Yöneticisi Samir Deliormanlı tarafından kaleme alınmıştır. Raporda, işbirliği temeline dayanan açık inovasyon kavramı tanıtılmakta ve Türkiye'de açık inovasyonun gelişmesi için öneriler sunulmaktadır.
01 Haz 2013

Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları

Rapor, dolaylı ve dolaysız vergi ayrımın teorik planda analizinin ve ülkeler arası karşılaştırmalarının yanında, dolaylı dolaysız vergi yapısının Türkiye’deki gelişimi ve bu yapının ekonomik, sosyal ve siyasi etkilerini incelemektedir. Rapor, TÜSİAD Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu altında faaliyet gösteren Vergi Çalışma Grubu’nun çalışmaları çerçevesinde, Vergi Çalışma Grubu Başkanı Sedat Eratalar’ın yönetiminde, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Mutlu ve Doç. Dr. Mustafa Çelen tarafından kaleme alınmıştır.
23 Oca 2013

World Energy Outlook 2012 Raporu Özet Bulgular

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayını “World Energy Outlook”un 2012 baskısı, farklı senaryolara, ülkelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre en son enerji arz ve talep projeksiyonları ile enerjide yeni eğilimler hakkında önemli ipuçları içeriyor. Raporda ayrıca enerji sektörüne ilişkin şu başlıklar ele alınıyor: Yükselmekte olan ekonomilerin artan hayat standardının etkisiyle küresel enerji talebindeki paylarını yükseltmeleri ve enerji piyasalarını artan bir şekilde yönlendirmeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretimindeki artışın ülke dışında da etkilerinin belirgin olacağı ve küresel enerji denge ve ticaretini yeniden şekillendireceği, Büyüyen Asya ekonomilerinde petrol talebinin artması nedeniyle ticaretin yönünün Ortadoğu’dan Asya’ya çevrilmesi ve bu güzergahtaki…
21 Ara 2012
Page 10 of 53
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: