Raporlar

2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış

“2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış” raporunda, toplam nüfusunun %15'i yaşlı olan ülkelerin "yaşlı nüfus" olarak adlandırıldığı belirtilerek, Türkiye’nin ancak 2040 yılından sonra "yaşlı nüfus" kategorisine gireceği ve 2050’de nüfusun % 17’sinin 65 yaş üstü nüfus olacağı belirtiliyor. Nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak ortaya çıkacak olan sorunlar Türkiye'nin daha önce karşılaşmadığı, alışılmadık sorunlar olacak ve başa çıkılması yeni yöntemler geliştirilmesini gerektirecektir. Ancak bu süre içinde kadın, anne-çocuk ve ergen nüfusun toplam nüfustaki payı bir miktar azalsa da sayısı artarak devam edeceğinden, sağlık politikalarında bu grupların önemini aynen sürdürmesi gerektiği de dikkatten kaçmamalıdır. Sağlıkta nitelikli insan gücü, sağlık altyapısı, hizmet…
27 Kas 2012

2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

“2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış” raporunda; nüfus yaşlanmasının sosyal sigorta finansman dengelerine etkisi ele alındı. Emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi aktif/pasif sigortalı oranında bir iyileşme sağlasa da nüfus yaşlanması nedeniyle 2020’lerden itibaren bu iyileşmenin yavaş yavaş tersine döneceği ve sosyal güvenlik sistemi açıklarının büyüme riskinin doğacağı belirtildi. Bununla birlikte, zaten yüksek olan prim oranlarını artırmanın, aylıkların seviyesini daha fazla düşürmenin veya 2008’de yükseltilmiş olan ve 2036 yılından itibaren 65 olacak emeklilik yaşını daha fazla yükseltmenin artık bir seçenek olamayacağı da belirtildi Bu durumda raporun politika önerileri; giderleri düşürmeye çalışmaktan ziyade prim gelirlerini artırmaya odaklanıyor. Bu…
27 Kas 2012

2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış

“2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış” raporunda 2010-2050 dönemine ilişkin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik ile ilgili öngörüler sunuldu. Raporda düşük, orta ve yüksek düzeyde üç farklı senaryo hazırlanmıştır. Bu senaryolar hazırlanırken ekonomik büyüme oranları (düşük düzey senaryo için % 3, orta düzey senaryo için % 5 ve yüksek düzey senaryo için % 7), okulöncesi eğitim dahil okullaşma oranları, asgari emeklilik yaşı, çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilirliği, büyümenin istihdam yaratma kapasitesinin bir göstergesi olan esneklik katsayısı gibi kriterler dikkate alınmıştır. Buna göre 2023 ve 2050 öngörüleri şöyledir: Toplam işgücüne katılım oranı 2023’te düşük, orta ve yüksek senaryoda %50,9, %53,6…
27 Kas 2012

İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri

İMSAD, TÜSİAD ve UNG işbirliğinde hazırlanan "İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri" raporu, ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olan inşaat sektörünün sürdürülebilir kalkınma prensiplerini içselleştimesi ve 'yüksek katma değerli ve inovatif çözümler üreten' bir sektöre dönüşmesi için gerekli olan strateji ve eylem planı önerilerinin iş dünyası perspektifinden ortaya koyulmasını amaçlamaktadır.Rapor, ülkemiz inşaat sektörünün rekabet gücünün arttırılabilmesi ve inşaat sektöründe nanoteknolojinin sağlayabileceği olanaklardan azami ölçüde faydalanılması için bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda, AR-GE çalışmaları, stratejik yatırımların hangi alanlara odaklanması gerektiği ve nasıl bir eylem planı izlenmesi gerektiği konularına değinilmektedir. Bir sonraki adımda çalışmanın içerisinde yer alan…
13 Kas 2012

Devlette Etikten Etik Devlete: Yargıda Etik

“TÜSİAD Devlette Etik Altyapı Dizisi” kapsamında “Devlette Etikten Etik Devlete: Yargıda Etik” başlıklı rapor yayınlanmıştır. Rapor, TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu’nun faaliyetleri kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel İnceoğlu tarafından hazırlanmıştır.Rapor, 6 temel yargısal etik değerinden yola çıkarak Türkiye'deki mevcut mevzuatı ve uygulamayı değerlendirmekte ve öneriler sunmaktadır. Raporun temelini oluşturan bu ilkeler “Bağımsızlık”, “Tarafsızlık”, “Dürüstlük”, “Mesleğe Yaraşırlık”, “Eşitlik” ve “Ehliyet ve Özen” olarak sıralanmaktadır.
19 Eki 2012

Sürdürülebilir Turizm

TÜSİAD tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Turizm" raporunda, sürdürülebilirlik anlayışının turiz sektörü tarafından tü bileşenleriyle benisenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Aksi takdirde hızlı nüfus artışı ve tükenen doğal kaynaklar neticesinde turizmin orta ve uzun vadede en çok etkilenebilecek sektörlerinden biri olacağı düşünülektedir. Halihazırda birçok yöre doğal olma özelliğini kaybederken, Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz havzası da bu bölgelerin arasında telafuz edilektedir. Dünya turist gelişlerinin yaklaşık üçte birini elinde bulunduran Akdeniz çanağının olağan seyirde önümüzdeki yüzyıl sonunda tamamen kirlenmesi beklenmektedir. Akdeniz çanağı çevresinde yer alan gelişmekte olan ülkeler ise ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını içinde bulunduran bütünsel bir sürdürülebilirlik anlayışını yüksek nüfus artışı, yetersiz sermaye…
13 Eyl 2012

Sürdürülebilir Sağlık Sistemi İçin Kronik Hastalık Yönetiminde Elektronik Sağlık Kayıtlarının Rolü

“Sürdürülebilir Sağlık Sistemi İçin Kronik Hastalık Yönetiminde Elektronik Sağlık Kayıtlarının Rolü” başlıklı bu çalışma, TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonu bünyesindeki Sağlık Çalışma Grubu’na bağlı Sağlık Politikaları ve Stratejileri Alt Çalışma Grubu’nun faaliyetleri çerçevesinde, Prof. Dr. Erdal AKALIN (Proje Yürütücüsü), Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER (Proje Raportörü ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi) ve Faik SAYRAN (Proje IT Danışmanı) tarafından hazırlanmıştır. Raporda, kronik hastalıkların yönetilmesinde elektronik sağlık kayıt sistemi her yönüyle ele alınırken, Türkiye’de yaygın görülen bir kronik hastalık olan hipertansiyon örneği özelinde mevcut kişisel sağlık kaydı altyapısının yeterliliği de incelenmektedir.
03 Tem 2012

Uygulama Örnekleri ile Birlikte, A'dan Z'ye Denetim Komiteleri

Türkiye'de iş yapış şeklini değiştirecek olan Yeni Ticaret Kanunu ile şirket yapısı içinde kritik bir öneme sahip olacak olan denetim komitelerine şirketlerimizin sürdürülebilirliklerinin korunması anlamında büyük bir görev düşmektedir. Bu bilinçten hareketle TÜSİAD İç Denetim Alt Çalışma Grubu, Türkiye'deki mevcut uygulamaların tespit edilmesi, denetim komitelerinin sorunlarının belirlenmesi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması amacıyla 2011 yılının Şubat - Mart aylarında İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan 15 reel sektör temsilcisi şirketin denetim komitesi üyeleriyle görüşmeler düzenlemiştir. Bu görüşmelerden elde edilen bilgiler ışığında başkanan bu çalışmanın ana hedefi şirketlerin kurumsallaşması ve yeni yasal mevzuata uyum sürecinde menfaat sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri…
11 Haz 2012

Türkiye'de Sınai Mülkiyet Haklarıyla İlgili Mevcut Teşvikler ve Yeni Teşvik Önerileri

Bu rapor YOİKK Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi Eylem Planı kapsamında şirket ve kurumların fikri hakları şirket stratejisine entegre etmesi, fikri haklarını yönetmesi ve ticari hayatta aktif kullanmasına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla TÜSİAD Fikri Haklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Raporda sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevcut teşvik sistemleri incelenmekte ve bu sistemlerin geliştirilmesine yönelik öneriler getirilmekte, sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinden elde edilen gelirler üstündeki vergi rejimi incelenmekte ve yeni teşvik sistemleri önerilmektedir.
08 May 2012
Page 11 of 53
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: