Raporlar

Türkiye'de Açık İnovasyon Ekosisteminin Oluşmasının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

Rapor, TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu altında faaliyet gösteren İnovasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu'nun çalışmaları çerçevesinde, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesi 2012-2013 dönemi "açık inovasyon" konulu eylem maddesine yönelik olarak, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Özdemir ve TÜSİAD "Fikri Haklar" ve "Teknoloji ve İnovasyon" Çalışma Grupları Üyesi, Koç Holding Fikri Haklar ve Lisanslama Yöneticisi Samir Deliormanlı tarafından kaleme alınmıştır. Raporda, işbirliği temeline dayanan açık inovasyon kavramı tanıtılmakta ve Türkiye'de açık inovasyonun gelişmesi için öneriler sunulmaktadır.
01 Haz 2013

Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları

Rapor, dolaylı ve dolaysız vergi ayrımın teorik planda analizinin ve ülkeler arası karşılaştırmalarının yanında, dolaylı dolaysız vergi yapısının Türkiye’deki gelişimi ve bu yapının ekonomik, sosyal ve siyasi etkilerini incelemektedir. Rapor, TÜSİAD Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu altında faaliyet gösteren Vergi Çalışma Grubu’nun çalışmaları çerçevesinde, Vergi Çalışma Grubu Başkanı Sedat Eratalar’ın yönetiminde, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Mutlu ve Doç. Dr. Mustafa Çelen tarafından kaleme alınmıştır.
23 Oca 2013

World Energy Outlook 2012 Raporu Özet Bulgular

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayını “World Energy Outlook”un 2012 baskısı, farklı senaryolara, ülkelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre en son enerji arz ve talep projeksiyonları ile enerjide yeni eğilimler hakkında önemli ipuçları içeriyor. Raporda ayrıca enerji sektörüne ilişkin şu başlıklar ele alınıyor: Yükselmekte olan ekonomilerin artan hayat standardının etkisiyle küresel enerji talebindeki paylarını yükseltmeleri ve enerji piyasalarını artan bir şekilde yönlendirmeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretimindeki artışın ülke dışında da etkilerinin belirgin olacağı ve küresel enerji denge ve ticaretini yeniden şekillendireceği, Büyüyen Asya ekonomilerinde petrol talebinin artması nedeniyle ticaretin yönünün Ortadoğu’dan Asya’ya çevrilmesi ve bu güzergahtaki…
21 Ara 2012

2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış

“2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış” raporunda, toplam nüfusunun %15'i yaşlı olan ülkelerin "yaşlı nüfus" olarak adlandırıldığı belirtilerek, Türkiye’nin ancak 2040 yılından sonra "yaşlı nüfus" kategorisine gireceği ve 2050’de nüfusun % 17’sinin 65 yaş üstü nüfus olacağı belirtiliyor. Nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak ortaya çıkacak olan sorunlar Türkiye'nin daha önce karşılaşmadığı, alışılmadık sorunlar olacak ve başa çıkılması yeni yöntemler geliştirilmesini gerektirecektir. Ancak bu süre içinde kadın, anne-çocuk ve ergen nüfusun toplam nüfustaki payı bir miktar azalsa da sayısı artarak devam edeceğinden, sağlık politikalarında bu grupların önemini aynen sürdürmesi gerektiği de dikkatten kaçmamalıdır. Sağlıkta nitelikli insan gücü, sağlık altyapısı, hizmet…
27 Kas 2012

2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

“2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış” raporunda; nüfus yaşlanmasının sosyal sigorta finansman dengelerine etkisi ele alındı. Emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi aktif/pasif sigortalı oranında bir iyileşme sağlasa da nüfus yaşlanması nedeniyle 2020’lerden itibaren bu iyileşmenin yavaş yavaş tersine döneceği ve sosyal güvenlik sistemi açıklarının büyüme riskinin doğacağı belirtildi. Bununla birlikte, zaten yüksek olan prim oranlarını artırmanın, aylıkların seviyesini daha fazla düşürmenin veya 2008’de yükseltilmiş olan ve 2036 yılından itibaren 65 olacak emeklilik yaşını daha fazla yükseltmenin artık bir seçenek olamayacağı da belirtildi Bu durumda raporun politika önerileri; giderleri düşürmeye çalışmaktan ziyade prim gelirlerini artırmaya odaklanıyor. Bu…
27 Kas 2012
Page 11 of 54
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: