Türkiye’nin uluslararası piyasalarla entegre bir kayıt altyapısına geçişi süreci başlıyor…

25 Ara 2020 İlgili Dosya
Türkiye’nin uluslararası piyasalarla entegre bir kayıt altyapısına geçişi süreci başlıyor…

Çalıştaya katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş bu çalıştayı TFRS esaslı kayıt sistemine geçişte bir “Kick Off /Başlangıç’’toplantısı olarak gördüğünü ifade etti.

TÜSİAD’ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumuzun kayıt ve defter tutma ile ilgili hükümlerinin 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi öncesinde aynı Kanuna eklenen 64/5 madde hükmüyle süregelen işletmelerin hem VUK hem de TTK ya göre defter tutma zorunluluğunun getirdiği sorunları aşmak amacıyla “Ülkemizdeki Farklı Muhasebe Kayıt Sistemlerinin Uyumlandırılmasının Sağlayacağı Faydalar” konulu bir Webinarı kamuda tüm tarafların katılımıyla, 10 Aralık Perşembe günü 200 kişilik bir izleyici grubu ile gerçekleşti.

“Tek Kayıt-Tek Defter-Tek Mali Tablo” söylemiyle konunun ele alındığı çevrimiçi Çalıştay’da;

  • TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski; ‘Konuyu sadece bir muhasebe kayıt sistemi değişimi olarak değil, ülkemizin uluslararası piyasalarla entegre bir kayıt alt yapısına geçmesi yönünde yapısal bir dönüşüm olarak gördüklerini, bu geçişin işletme çalışanları ve yöneticileri yönünden ayrı bir kültür değişimi yaratacağını, Pandemi dönemindeki bu disiplinli ve verimli politika, şeffaflık, doğru zamanlama, hızlı ve adil yaklaşımların bu süreçte önemli olduğunu’ ifade etti.
  • Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Osman Dinçbaş ; iş hayatını yakından bilen biri olarak, Çalıştay’ın bu sorunun aşılmasında bir “Kick Off /Başlangıç’’ toplantısı olarak gördüğünü ifade etti.
  • Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar; “bu çalıştayı çok olumlu bulduğunu taraflar olarak birlikte çalışarak, mevcut duruma etkilerinin de analiz edilerek çıkacak sonuçlara göre kademeli olarak uygulamaya geçilebileceğini” belirtti.
  • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu; finansal bilgiyi önemli gördüklerini, UFRS’ye uyumun analiz edilebilir veri ve hızlı raporlama için çok önemli olduğunu, kayıtta ortak dil olması gerektiğini, uluslararası sistemle entegre bir kayıt alt yapısına geçmenin gerekliliğine vurgu yaptı.
  • Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı Rıza Çelen; finansal raporlamada dürüst resim ilkesine dikkat çekerek KGK olarak “Ticari Muhasebeye Geçiş” projesi başlattıklarını belirtti.

Eczacıbaşı Holding Denetleme Kurulu üyesi Tayfun İçten’in moderatörlüğünü ve hazırlıklarını üstlendiği yarım gün süren Çalıştay’ın ilk kısmında;

  • TÜSİAD adına Muharrem Karataş tarafından “Ülkemizdeki Kayıt Sisteminin Dünü Bugünü ve Birden Fazla Kayıt Siteminin Yarattığı Sorunlar”,
  • Kamu Gözetim Kurumu adına Tarık Bölükbaş tarafından “Yeni Hesap Planı ve Raporlama Standartlarıyla Amaçlananlar”,
  • Sermaye Piyasası Kurulu adına Hüseyin Yurdakul tarafından “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama ve Kayıt Sistemi”,
  • Vergi Konseyi VUK Değerleme çalışma Grubu koordinatörlüğünü yapan Akın Akbulut tarafından “VUK Değerleme Çalışması”,
  • Prof Dr. Semih Öz’ün hazırladığı “Avrupa ve Diğer Yabancı Ülkelerdeki KayıtDefter-Beyan Uygulamaları”

konulu Tebliğ sunumları gerçekleşti.

Çalıştay’ın “Ülkemizde Tek Kayıt-Tek Defter-Tek Mali Tablo Mümkün mü? İhtiyaçlar ve Çözüm Yolları” başlıklı ikinci bölümünde ise;

Ticari defterlerin kimin için tutulduğu, Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin uygulamaları ve konuya bakışı, “Tek Kayıt-Tek Defter-Tek Mali Tablo’nun mümkün olup olmayacağı, yurtdışı örneklerde durumun nasıl olduğu ve vergi denetimleri yönünden TFRS esaslı kayıtların sorun oluşturup oluşturmayacağı hususları değerlendirildi.

Çalıştayın panel kısmı; Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Muhasebe Standartları Daire Başkan Yardımcısı sayın Sibel Ulusoy Tokgöz ve Başuzman Hüseyin Yurdakul, Kamu Gözetimi Kurumundan Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı sayın Birsen Nacar ve Uzman sayın Tarık Bölükbaş, Vergi Konseyi çalışmasına istinaden sayın Akın Akbulut, TÜSİAD tarafında KPMG’den direktör sayın Muharrem Karataş, A. Ü. SBF’den Prof. Dr. Semih Öz, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan VUK Uygulamalarından sorumlu Daire Başkanı Abdullah Karaboyacı ve Vergi denetim Kurulu Başkan Yardımcısı sayın Ahmet Yener’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Çalıştay’da öne çıkanlar:

Yeni TTK’nın uygulamaya girmesinden bu yana VUK ve TFRS esaslı ikili kayıt sisteminde yaşanan problemler, çalıştayımıza katılan Hazine Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu Gözetim Kurumu, Vergi Denetim Kurulu, Vergi Konseyi, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil tüm katılımcıların, “Tek Kayıt-Tek Defter-Tek Mali Tablo” önerimize olumlu baktıkları ve büyük mükelleflerden başlamak üzere kademeli olarak TFRS esaslı ticari kayıt tutma ve raporlama sistemine geçilmesi konusuna istekli oldukları görülmüştür.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Osman Dinçbaş’ın çalıştay konusu olan "Tek Kayıt-Tek Defter-Tek Mali Tablo" önerisinin hayata geçirilmesinde bir "Kick Off / Başlangıç" toplantısı olarak görmesi, düzenlemeyi yapacak tarafların Bakanlığı bünyesinde olmaları (GİB, KGK, SPK, VDK, Vergi Konseyi olarak) nedenleriyle çalışmalara bir an önce başlanılması, Vergi Usul Kanununun “Değerleme” hükümlerinin de Vergi Konseyi “VUK Değerleme” çalışması içeriğinde revize edilmesinin, bu süreci daha da kolaylaştıracağı sonucuna varılmıştır.

Konunun sadece bir muhasebe kayıt sistemi değişimi olarak değil, ülkemizin uluslararası piyasalarla entegre bir kayıt alt yapısına geçmesi ve işletme çalışanlarımız ve yöneticilerimiz başta olmak üzere, meslek mensupları (SMMMM, SMMM, YMM, Bağımsız Denetçiler, İç Denetçiler, Vergi Müfettişleri vd.) Ticaret Bakanlığı birimleri ve Ticaret Mahkemelerimiz dahil iş yapış şekillerimizi değiştirecek ve daha da ileri taşıyacak kültürel bir dönüşüm oluşturacağı görüşü tüm taraflarca kabul edilmiştir.

Pandemiyle gündemimize giren riskin önceden öngörülebilirliği, ihtiyatlılık, sürdürülebilirlik kavramlarının hayata geçirilmesinin olmazsa olmazı olan TFRS esaslı kayıt tutma ve raporlamanın, TTK’nın çok sayıdaki madde hükmünde TMS’i temel ticari kayıt sistemi olarak görmesi nedeniyle hayata geçirilmesinin gerektiği, bu ihtiyacın aynı zamanda ticaret kanunundan kaynaklı hukuki ihtilafların giderilmesi için de yapılması gerektiği hususlarında taraflar mutabık kalmışlardır.

Vergiyle ilgili rezervlerin korunması konusunda vergi tabanlı kayıt tutmanın olmazsa olmaz olmadığı, ödenecek vergiye ulaşmada TFRS esaslı kayıt tutmanın bir sorun oluşturmayacağı, Vergi Konseyi “VUK Değerleme” çalışmasının da verginin ayrıca hesaplanabilmesine uygun hazırlandığı değerlendirilmiştir.

Hatırlatma: Çalıştayın videosu ve kitapçığı TÜSİAD portalından yakın bir tarihte paylaşılacaktır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: