TÜSİAD Bilgi Toplumu, BİT ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argat'ın “Dijital Pazarın Odak Noktası e-Ticaret” Rapor Tanıtım Toplantısı Açılış Konuşması

TÜSİAD Bilgi Toplumu, BİT ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argat'ın “Dijital Pazarın Odak Noktası e-Ticaret” Rapor Tanıtım Toplantısı Açılış Konuşması

Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

 

Şahsım ve TÜSİAD adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. “Dijital Pazarın Odak Noktası e-Ticaret” başlıklı raporumuzun tanıtım toplantısına hoş geldiniz.

 

Günümüzde bilgi, üretim süreçlerinde bir destek unsuru değil, bizzat üretimin itici ve yaratıcı gücü haline geldi. Böylece, odak noktası “bilgi ve iletişim teknolojileri” olan, yeni bir ekonomi modeli doğdu; dijital ekonomi.

 

Hayatın hemen her alanında değişime yol açan bu yeni ekonomi düzeninde, iş dünyası da yenilikçi iş modelleri ve ticaret olanaklarıyla hızla değişiyor, dönüşüyor. Bu dönüşüm içinde “elektronik ticaretin” önümüze getirdiği fırsatlarla karşı karşıyayız. Elektronik ticaret pazarı, hem dünyada hem de ülkemizde, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla, son yıllarda hızlı bir büyüme kaydetti. Elektronik alışverişe artan ilgi, firmaları, satış ve pazarlama stratejilerini yeniden yapılandırmaya yöneltti. Elektronik ticaret, ürünlerin yurtdışı tanıtımının daha kolay ve düşük maliyetle yapılmasına, şirketlerin ihraç potansiyelinin genişlemesine katkı sağladı. Firmaların satın alma tercihlerinin çeşitlenmesiyle girdi maliyetlerinin düşürülmesi de mümkün oldu.

 

Elektronik ticaret, sağladığı verimlilik artışının yanı sıra, yarattığı yeni iş kolları, uzmanlık alanları ve erişilen yeni pazarlar sayesinde, sektörlere dinamizm katan bir etkiye sahip. Geleneksel perakende sektörünü çok yakından etkileyen e-Ticaret, ayrıca lojistik, mobil hizmetler, bilişim gibi, etkileşimde bulunduğu sektörlerin kapasitesinin gelişmesine de katkı sağlıyor.

 

Önümüzdeki yıllarda dünyada e-ticaretin güçlü bir büyüme trendi sergilemeye devam edeceği öngörülüyor. Türkiye’de de e-ticaret, gelişmeye çok açık ve potansiyeli olan bir sektör. Uluslararası çalışmalar, gelişmekte olan ülkeler arasında, ülkemizin e-ticaret pazar çekiciliği ve altyapısı bakımından, büyüme potansiyeline dikkat çekiyor. Bu durumda, küresel e-ticaret pazarından aldığımız payı artırabilmek için atılması gereken adımları konuşmanın, tartışmanın zamanıdır diye düşünüyoruz.

 

Bu konudaki çalışmalara bir katkı sunmayı, ilgili tarafların katılımları ile politika önerilerinin ve yol haritalarının tartışılmasını çok faydalı buluyoruz. Bugün tanıtımı yapılacak olan raporumuz, yazarımız Sayın Sina Afra tarafından ayrıntılı bir şekilde sunulacak. Ben de konuşmamda, bu çalışmada yer alan bazı konuları ayrıca vurgulamak istiyorum.

 

Değerli Konuklar,

 

Ülkemizde elektronik ticaretin hem bireysel hem de kurumsal anlamda geliştirilmesi ihtiyacı var.

 

Bilindiği gibi İnternet altyapısının gelişmesi ve genç nüfusun etkisiyle birlikte son yıllarda İnternet kullanımı hızlı bir yükseliş sergiledi. Türkiye 36 milyon İnternet kullanıcısı ve %49’luk penetrasyon oranı ile BRIC ve diğer gelişmekte olan İnternet ekonomilerinin önünde, ancak Avrupa ve diğer gelişmiş pazarların gerisinde yer alıyor. Bireylerin internete erişimi, internet ekonomisinin ve dolayısıyla e-ticaretin gelişmesi için çok önemlidir. İnternet erişiminde yaş, cinsiyet ve bölgeler bakımından farklılıkları azaltmaya ve genel olarak toplumun internete erişimini artırmaya yönelik daha fazla çaba sarf edilmelidir.

 

Ancak, internete erişimin yaygınlığı kadar, bireylerin, internetin nasıl işlediği ve kendilerine ne gibi fayda ve hizmetler sağlayacağı hakkında bilinçli olması da büyük önem taşıyor. İnternet kullanım oranının arttığı ülkemizde, dijital okuryazarlığı artırmak için yeterli çaba göstermediğimiz her gün, rekabet ettiğimiz ülkelerin bir adım gerisine düşeriz. Gerek örgün eğitimde gerekse yetişkinleri hedef alan eğitim programlarında dijital okuryazarlığın geliştirilmesi gerekiyor. Böylece, tüketicinin elektronik ticaret konusundaki algısının ve e-Ticaret’in getirileri konusunda farkındalığının da yükseleceğini öngörüyoruz. Tüketicilerin elektronik ticarete yönelik algısı ve güveni geliştikçe bu sektörün kendilerine sağladığı konfordan çok faydalanacaklarına inanıyoruz.

 

Kurumsal açıdan bakıldığında ise, KOBİ’lerimizin maalesef e-ticaretin nimetlerinden yeterince yararlanmadığını görüyoruz. KOBİ’lerin gerek tedarikçileriyle ilişkileri, gerekse tanıtım, pazarlama, satış olanakları bakımından e-ticaretin şirketlerine sağlayacağı olanaklar konusunda bilgi düzeyinin artırılması gerekli. KOBİ’lerin gerekli altyapı ve işgücü yatırımlarını yapması ve bu konuda desteklenmeleri de önem taşıyor. Böylelikle, hızlı gelişen, öğrenen, değişikliklere adaptasyon gücü yüksek bir ekonomi olma vasfımızı güçlendirebilir, Türk firmalarının dünya çapında bilinirliğinin ve pazar payının artmasını sağlayabiliriz.

 

Bildiğiniz gibi her ekosistemde, tekil unsurların sağlığı bütün sistemin sağlığını etkiler. E-ticareti de bir ekosistem olarak düşündüğümüzde görüyoruz ki, teknolojik ve lojistik altyapıdan, internet girişimciliğinin geliştirilmesine; finansal altyapıdan alternatif ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasına kadar, çok sayıda tekil unsurun her birinin bütünlük içinde işlemesi çok önemli. Ayrıca tüm bu unsurlar, sağlıklı bir hukuki zemine ihtiyaç duyar. Temel nitelikte gördüğümüz, “Kişisel verilerin korunması” ve “Elektronik ticaret” kanunlarının bir an evvel çıkarılması ve tüketicinin korunması kanununun ikincil düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi, e-ticaret ekosisteminin sağlam bir zemin üzerinde çalışmasını sağlayacaktır. Yasama ve yürütme organlarımızdan; e-ticareti güçlendirecek, e-ticarete güveni artıracak hukuki altyapıyı, sektörün paydaşlarının da görüşlerini dikkate alarak tesis etmesini bekliyoruz.

 

Değerli Konuklar,

 

Türkiye gibi yüksek potansiyeli olan bir ülkenin, dijital ekonomiyle birlikte ne kadar hızlı bir atılım yapabileceğini tahmin etmek zor değil. Dijital ekonominin çarpan etkisi verimlilik artışı, kayıt dışılıkla mücadele, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, yeni iş alanlarının getireceği istihdam imkanları gibi, çeşitli açılardan çok olumlu etkiler doğuracaktır. İhtiyaçlarımız ve ekonomik yapımız yeni teknolojilerle birlikte değişirken, e-ticaretin sunduğu fırsatları değerlendirmek için, bu sektörün üzerine önemle eğilmeliyiz. Bu noktada belirtmek isterim ki, elektronik ticaret sektöründe arzu ettiğimiz büyümenin sürdürülebilir şekilde sağlanması, ancak sistemli ve bütüncül politikalar temelinde gerçekleştirilebilir. TBMM gündemindeki Elektronik Ticaret Kanun Tasarısı’nda sorumlu kuruluş olarak belirtilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bünyesindeki yapılanmanın etkili kılınması, e-ticaret sektörünün kamu kurumları nezdinde ihtiyaç duyduğu koordinasyonu sağlaması ve gerekli politikaları sektörle işbirliği içinde hayata geçirmesi, sektörün geleceği için kritik rol oynayacaktır.

 

Bugünkü etkinliğimizi bu konuları ele almak için güzel bir fırsat olarak değerlendirmek arzusundayız. Sözlerime son verirken, raporumuzu kaleme alan değerli üyemiz Sayın Sina Afra’ya, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu Başkanı Sayın Erol Bilecik’e ve raporun hazırlık sürecinde görüşleriyle katkıda bulunan uzmanlara çok teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımıza katılan değerli konuşmacılarımıza, çalışmanın ve toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen Genel Sekreterlik kadromuza ve katılımınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

 

 

 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: