TÜSİAD REKABET BÜLTENİ – KASIM 2022

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

TÜRKİYE

Rekabet Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Yeni sayıda “Kompütasyonel Rekabet Hukuku ve İktisadı”, “Türkiye Mobil İletişim Sektöründe Fiyat Rekabetinin Oyun Teorisi ile İncelenmesi”, “İdari Yargılama Hukukunda “Menfaat İhlali” Kavramı: Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimine Etkisi” başlıklı makaleler yer alır.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Haber/rekabet-dergisinin-22-cilt-2-sayisi-yayi-c621d400f355ed11a22e00505685ee05

DÜNYA

Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (“DMA”) 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 2 Mayıs 2023 tarihi itibariyle uygulamaya geçecek yeni düzenleme, çevrimiçi platform ekonomisinde geçit bekçisi (gatekeeper) konumunda olan şirketlerin haksız uygulamalarına son vermeyi amaçlar. Ayrıca DMA, çevrimiçi platformların hangi hallerde geçit bekçisi olarak kabul edileceğini düzenleyerek söz konusu platformlara uygulanacak birtakım yeni yükümlükleri düzenler.

ttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6423

OECD, 30.11.2022 tarihinde rekabet ve enflasyon arasındaki bağlantının ele alınacağı bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Ele alınacak konular arasında; mevcut enflasyonist eğilimler karşısında yetkililerin farkında olması gereken rekabet riskleri ile rekabet otoritelerinin kamuoyu ve hükümetlerden gelebilecek baskılar da dahil olmak üzere güncel gelişmelere nasıl tepki vermesi gerektiği yer alır.

https://www.oecd.org/daf/competition/competition-and-inflation.htm

Avustralya Rekabet Otoritesi dijital platform hizmetleri sektör incelemesine dair 5. ara raporu yayımlandı. Raporda dijital platformlara yönelik çeşitli rekabet sorunları tespiti yapılır ve dijital platformlara daha katı koşulların uygulanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulur. Ayrıca, dijital platformlara yönelik mevcut düzenlemelerin yetersiz olduğu değerlendirmesi üzerine, Rapor aracılığıyla yeni mevzuat çıkarılması konusunda kamuoyuna çağrıda bulunulur.

https://www.accc.gov.au/media-release/accc-calls-for-new-competition-and-consumer-laws-for-digital-platforms

İngiltere Rekabet Otoritesi (“CMA”) sübvansiyon rejimine yönelik bir kılavuz yayımladı. Kılavuz, 2022 yılında yürürlüğe giren Sübvansiyon Kontrol Yasası kapsamında CMA bünyesinde kurulacak olan Sübvansiyon Danışma Birimi’nin (“SAU”) görevlerini düzenler. Kılavuza göre SAU, kamu otoriteleri tarafından sunulan sübvansiyonlara ilişkin olarak bağımsız tavsiye raporları sunma, sübvansiyon kontrol rejiminin işleyişini periyodik olarak izleme ve gözden geçirme görev ve yetkilerine sahiptir.

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-the-operation-of-the-subsidy-control-functions-of-the-subsidy-advice-unit

CMA; sosyal medya şirketleri, markalar ve sosyal medya etkileyicilerinin (influencers) sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerinde yer verdikleri ücretli çevrimiçi reklamlarının kullanıcılar tarafından kolaylıkla tespit edilmesi maksadıyla bir kılavuz yayımladı. Gizli reklamlara ilişkin uyulması gereken kuralları içeren kılavuz ile sosyal medya şirketlerine, markalara ve sosyal medya etkileyicilerinin ücretli reklam politikalarına ilişkin birtakım yükümlülükler getirildi.

https://www.gov.uk/government/news/social-media-users-set-to-benefit-from-new-hidden-advertising-protections

Kanada hükümeti, yerel rekabet kanununun modernleştirilmesi çalışmaları kapsamında kamuoyu görüşüne başvurdu. Hükümet, piyasa aktörleri ve kamuoyunun görüşüne sunulan konuları ana hatlarıyla ortaya koymak maksadıyla bir müzakere raporu yayımladı. Raporda hükümet tarafından özellikle odaklanılması gereken konular arasında potansiyel rekabeti kısıtlayıcı birleşme ve devralmalar, hâkim durumun kötüye kullanılması, rakipler arası işbirliği, iş gücü piyasalarında rekabet, rekabet otoritesinin yetkilerinin genişletilmesi gibi konular sıralanır.

ttps://ised-isde.canada.ca/site/strategic-policy-sector/en/marketplace-framework-policy/competition-policy/future-competition-policy-canada