TÜSİAD REKABET BÜLTENİ – TEMMUZ 2022

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

TÜRKİYE

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Kanunu’nun ilgili hükümlerinin 01.01.2023 ve sonrasındaki tarihlerden itibaren yürürlüğe girmesi ve getirilen yükümlülüklere uyum sürecinin Değişiklik Kanunu’nda öngörülen sürelere göre tamamlanması beklenir. Değişiklik Kanunu ile,

 • bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar TL ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına ve e-ticaret hizmet sağlayıcılarına, faaliyetlerine devam edebilmeleri için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan (“Bakanlık”) lisans alma zorunluluğu getirildi. E-ticaret hizmet sağlayıcıları ve e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları lisans alma yükümlülüğünü 01.01.2025 tarihinden itibaren yerine getirecek,
 • E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması hâlinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldıracak ve hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle yükümlü olacak,
 • E-ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız ticari uygulama olarak değerlendirileceği düzenlenerek söz konusu davranışlar yasaklandı.
 • Tüm e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara uyması gereken yükümlülükler getirmenin yanı sıra, yıllık net işlem hacmi ve işlem sayısı belirli eşikleri aşan işletmelere ilave yükümlülükler getirildi. Bu yükümlülüklerden başlıcaları  şunlardır:
  • E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, aracılık hizmeti sundukları e-ticaret pazar yerlerinde kendi markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz oldukları malları satışa sunmaları veya bu malların satışına aracılık etmeleri yasaklandı.
  • E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar; e-ticaret hizmet sağlayıcıların olumlu irade beyanını almadan bunların tescilli markalarını kullanarak çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunamazlar.
  • Yıllık net işlem hacmi on milyar TL’nin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar; (i) elde edilen verileri yalnızca aracılık hizmetinin sunulması amacıyla kullanmak, işletmelerle rekabet ederken kullanmamak, (ii) e-ticaret hizmet sağlayıcıların satışları dolayısıyla elde ettiği verileri bedelsiz taşımalarına imkân sağlamak, (iii) kendilerine ait e-ticaret ortamları arasında erişimi yasaklamak, birbirinin tanıtımını yapmamak, (iv) şirket kuruluşu, pay devri işlemlerinin Bakanlık’a bildirmek, (v) e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan içeriğin mevzuata aykırılığının tespit etmek ve Bakanlık’ı bilgilendirmekle yükümlüdür.
  • Yıllık net işlem hacmi otuz milyar TL ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yukarıda sayılan yükümlülüklere ilave olarak yeni yükümlülükler getirilir. Belirtilen eşikleri aşan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara; (i) reklam harcama sınırı, (ii) promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânlarla maliyet altı satış ve çapraz sübvansiyon benzeri uygulamalarda bulunma yasağı getirilir ve (iii) e-ticaret hizmet sağlayıcılara ticari ilişkilerinin, alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasının ya da reklam yapmasının kısıtlanmasının önlenmesine ilişkin düzenleme getirildi.
  • Yıllık net işlem hacmi altmış milyar TL ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yukarıda sayılan yükümlülüklere ilave olarak yeni yükümlülükler getirildi. Belirtilen eşikleri aşan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların; pazardaki güçlerini finansal hizmetlere, kargo ve lojistik hizmetlerine taşımalarının önüne geçildi. Ayrıca, mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması hâlinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılması ya da sipariş verilmesi engellendi.
 • E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara getirilen kapsamlı yükümlülüklerin önemli bir kısmı kıyasen e-ticaret hizmet sağlayıcıları için de uygulama alanı buldu.

DÜNYA

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la concurrence), bulut bilişimle ilgili sektör araştırmasına ilişkin ara belgeyi 19 Eylül 2022’ye kadar kamu görüşüne açtı. İlgili taraflar, söz konusu pazarların sınırlandırılması ve sektörde uygulanan veya uygulanması muhtemel uygulamalar hakkında görüş bildirmeye davet edildi.

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-ouvre-jusquau-19-septembre-2022-une-consultation

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la concurrence), 2021 yılına ilişkin yıllık raporunu yayımladı. Rapora göre 2021 yılında yoğunlaşma işlemleri hakkında 272 karar verildi, uygulanan ceza miktarı 873,7 milyon Avro’ya yükseldi.

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/benoit-coeure-presente-le-bilan-et-les-perspectives-de-linstitution

Avrupa Parlamentosu ile AB Üye Devletleri arasında Yabancı Para Yardımları Yönetmeliği (“FSR”) konusunda siyasi anlaşmaya varıldı. FSR, yabancı para yardımlarının neden olduğu pazar bozulmalarını ele almayı ve AB Tek Pazarı’nda faaliyet gösteren tüm şirketler için eşit bir faaliyet alanı sağlamayı amaçlar. Yoğunlaşmalar ve kamu ihale prosedürleri dahil olmak üzere pazardaki durumları kapsayan FSR’nin, AB Tek Pazarı’ndaki kanuni boşluğu doldurması beklenir. Yönetmelik öncesi, AB üyesi olmayan hükümetler tarafından verilen para yardımları büyük ölçüde kontrolsüz iken üye devletler tarafından verilen para yardımları yakın incelemeye tabiydi. FSR kapsamında Komisyon, AB’de ekonomik faaliyette bulunan şirketlere fayda sağlayan AB üyesi olmayan bir ülkeye kamu makamları tarafından verilen mali katkıları, pazarı bozucu etkileri gidermek amacıyla araştırma yetkisine sahip olacak.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4190