TÜSİAD REKABET BÜLTENİ – TEMMUZ 2021

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

TÜRKİYE

"E-Pazaryeri Sektör İncelemesi Ön Raporu Çalıştayı" paydaşların katılımıyla 06.07.2021 tarihinde gerçekleşti.

Rekabet Kurumu tarafından 5 Mayıs 2021 tarihinde kamuoyunun görüşüne açılan E-Pazaryeri Sektör İncelemesi Ön Raporu’nun ardından paydaşların katılımı ile 6 Temmuz 2021 tarihinde bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda sektörün karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yaptığı açılış konuşmasında dijitalleşmenin olumlu taraflarının yanı sıra dijitalleşme ile şekillenen piyasalarda bazı aksaklıkların meydana geldiğine de dikkati çekti. Küle, özellikle son on yılda dijitalleşmenin geleneksel pazarlar dahil olmak üzere geniş bir ekosistemde, piyasalardaki rekabetçi yapıyı karmaşıklaştırdığına ve rekabeti kısıtladığına dair duyulan endişeleri dile getirdi. Bununla birlikte, dijital piyasalardaki katılığın, tüm otoritelerin dikkatini çektiğine de işaret ederekdaha iyi kurallar ve uygulamalar için çalıştay katılımcılarının katkılarının Rekabet Kurumu için arz ettiği önemi vurguladı. Çalıştayda, sektör temsilcileri e-pazaryeri sektöründe yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve E-pazaryeri Sektör İncelemesi Ön Raporu’na ilişkin katkılarını sundular.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/e-pazaryeri-sektor-incelemesi-on-raporu--d63550ba55deeb11813f005056b1ce21

Uzlaşma Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uzlaşma Yönetmeliği, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinde yasaklanmış davranışlara ilişkin olarak haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenler. Uzlaşma usulü, Rekabet Kurulu’nun soruşturmaya başlamasından sonra, soruşturma taraflarının talebi üzerine veya re’sen başlatılabilir. Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde ondan yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilir.

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/uzlasma-yonetmeligi-pdf

DÜNYA

Avrupa Birliği, Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Tebliğ’in güncellenmesini tartışıyor.

Avrupa Komisyonu, dijital pazarlardaki son gelişmeler doğrultusunda yürürlükteki Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Tebliğ’in işlevselliğini değerlendiren bir çalışma yürütmekteydi ve bu çalışmaya dair ilk bulgularını 12.07.2021’de yayınladı. Yapılan çalışma ile ilgili pazarın tanımlanmasına ilişkin ele alınan unsurlarda bir değişikliğe gidilmesine gerek olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. Yayınlanan çalışma raporu, mevcut pazar tanımı kriterlerinin halen güncelliğini koruduğunu, pazarın tanımlanmasına ilişkin temel konulara doğru, kapsamlı ve net rehberlik sağlamada etkili olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, yapılan çalışma, söz konusu Tebliğ’in dijital ekonominin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını göstermiştir. Tespit edilen sorunlara ilişkin olarak Komisyon’un çalışmalara devam edeceği duyuruldu.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3585

Birleşik Krallık, rekabet hukuku mevzuatındaki değişiklik önerilerini duyurdu.

İngiliz hükümeti, çevrimiçi tüketicileri korumak amacıyla İngiliz rekabet rejiminde bir takım reform çalışmalarının yapıldığını duyurdu. Reform çalışmaları kapsamında başlatılan kamuoyu istişaresinde; yoğunlaşma işlemlerindeki bildirim eşiklerinin değiştirilmesi, İngiliz Rekabet Otoritesi’ne tanınacak yeni yetkiler ile soruşturma süreçlerinin iyileştirilmesi ve yaptırım yetkisinin güçlendirilmesi gibi öneriler bulunmaktadır.

https://www.gov.uk/government/news/ministers-seek-to-stamp-out-rip-offs-with-new-consumer-protections

Bültenin hazırlanmasında verdiği katkılar için Erdem&Erdem Kıdemli Avukatı Ecem Süsoy Uygun’a teşekkür ederiz.