AYLIK REKABET HUKUKU BÜLTENİ

İlgili Dosyalar

REKABET HUKUKU GELİŞMELERİ

Taahhüt Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi (16 Mart 2021)

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da 16 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen değişiklik ile, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan taahhüt mekanizması Türk Rekabet Hukuku’na da kazandırılmıştır. Böylelikle, teşebbüslerin, haklarında, Rekabet Kanunu’nun rakipler arasında rekabeti sınırlayıcı karar, anlaşma ve uyumlu eylemleri düzenleyen 4. maddesi ya da hâkim durumun kötüye kullanılmasını düzenleyen 6. maddesi kapsamında yürütülmekte olan önaraştırma ya da soruşturma süreçlerinde, tespit edilen rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak taahhüt sunulabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde bağlayıcı hale getirilerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verilebileceği düzenlenmiştir.

Taahhüt Tebliği, soruşturma altındaki taraflara kısa sürede ve etkin bir şekilde rekabet hukuku ihlalini ortadan kaldıracak taahhüt sunmalarına imkan vererek, Rekabet Kurumu tarafından önaraştırma veya soruşturmanın sonlandırılmasına imkânı tanımaktadır.

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi (16 Mart 2021)

16 Mart 2021 tarihinde, 2021/3 sayılı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, Türk Rekabet Hukuku’na “de minimis” prensibinin kazandırılmasıyla, ilgili ürün ve coğrafi pazarlardaki rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı değerlendirilen ancak açık ve ağır olmayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği ihlallerinin, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma konusu yapılmayabileceği düzenlenerek, kamu kurumları ve teşebbüsler için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.

Tebliğ ile, açık ve ağır ihlal olmaması ve bazı pazar payı eşiklerinin altında kalınması halinde ilgili pazarda rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma ve kararların soruşturma konusu yapılmayabileceğini ya da halihazırda yürümekte olan soruşturmalara son verilebileceğini düzenlemektedir. Düzenlemenin, hem soruşturma taraflarına hem de Rekabet Kurumuna zaman ve maliyet bakımından tasarruf sağlayacağından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Rekabet Kurumu tarafından Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Ön Raporu yayımlandı (5 Şubat 2021)

Rekabet Kurumu, 5 Şubat 2021 tarihinde Türkiye HTM Perakendeciliği Sektörü Ön Raporu’nu yayımladı. Raporda; HTM perakendeciliği pazarındaki yoğunlaşma oranlarının hızla arttığı, perakende seviyedeki gücünün de etkisiyle marketlerin tedarikçiler karşısında güç kazanmakta olduğu, bu gücün kötüye kullanılmasının tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırabileceği ve pazardaki rekabeti azaltabileceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, Türk hukuku çerçevesinde haksız ticari uygulamaları yasaklayan yasal bir düzenlemeye ve bu yasal düzenlemeyi uygulamaktan sorumlu bağımsız bir idari otoriteye ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir. Bunlar dışında 4054 sayılı Kanun kapsamında da sektöre yönelik soruşturmalarda daha düşük bir delil standardının uygulanması, daha sıkı yoğunlaşma kontrolü, münhasırlık içeren bazı anlaşmaların yasaklanması, marketlerdeki özel ve markalı ürün satın alma birimlerinin birbirlerinden ayrıştırılması, küçük/yerel perakendecilerin alım/üretim birliklerine muafiyet verilmesi gibi öneriler getirilmiştir.