Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular

Dünyadaki toplam nüfusun yaklaşık beşte biri geçimini tarımdan sağlanmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; tarım, hayvancılık ve gıda sektörleri her ekonomide kritik öneme sahiptir.

Dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise en büyük tarım ekonomisi konumunda bulunan ülkemiz içinde bulunduğu bölgenin gıda ihtiyacını güvence altına alma potansiyelini haizdir. Son dönemde, yapısal reformlar ve AB müktesebatına uyum kapsamında anılan sektörlerde önemli adımlar atılmıştır. Bununla birlikte, bazı yapısal iyileştirmelere de kararlılıkla devam edilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle, küresel düzeydeki gelişmeler de dikkate alınarak ülkenin sosyal ve iktisadi gereksinimlerinin hangi noktada ve nasıl uzlaştırılabileceğini değerlendirmek amacıyla “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü” çalışması gerçekleştirilmiştir. Bahse konu çalışmada, "çiftlikten sofraya" adını verdiğimiz süreç ve tarımsal üretiminden sofrada tüketilmesine kadar olan üretim ve tüketim zincirinin tüm aşamaları incelenmiş; hem söz konusu aşamalarda etkinliğin artırılmasını ve sektörün küresel rekabet gücü kazanmasını sağlayacak hem de ülkedeki sosyal ihtiyaçlara cevap vermesi ümit edilen politika önerileri sunulmuştur. Bu süreçlerin etkili bir şekilde işletilebilmesini teminen çalışmada yönetişim ve katılım unsurları ayrıca ele alınmıştır. Çalışmada, Türkiye'nin AB müktesebatına uyum yükümlülüğü dolayısıyla başta AB olmak üzere diğer ülke uygulamaları da mercek altına alınarak Türkiye için mikro reform gereksinimleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: