< < 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış

2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış

“2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış” raporunda 2010-2050 dönemine ilişkin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik ile ilgili öngörüler sunuldu. Raporda düşük, orta ve yüksek düzeyde üç farklı senaryo hazırlanmıştır. Bu senaryolar hazırlanırken ekonomik büyüme oranları (düşük düzey senaryo için % 3, orta düzey senaryo için % 5 ve yüksek düzey senaryo için % 7), okulöncesi eğitim dahil okullaşma oranları, asgari emeklilik yaşı, çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilirliği, büyümenin istihdam yaratma kapasitesinin bir göstergesi olan esneklik katsayısı gibi kriterler dikkate alınmıştır. Buna göre 2023 ve 2050 öngörüleri şöyledir:

  • Toplam işgücüne katılım oranı 2023’te düşük, orta ve yüksek senaryoda %50,9, %53,6 ve %55.4 olarak öngörülmüştür. 2050’de ise toplam işgücüne katılım oranı düşük, orta ve yüksek senaryolarda sırası ile %54,1, %62,5 ve %68,1 olarak öngörülmüştür.
  • 2023’te toplam istihdam oranı düşük, orta ve yüksek senaryolarda sırası ile %44,8 %47,8 ve %49,9 olarak öngörülmüştür. 2050’de ise istihdam oranı düşük, orta ve yüksek senaryolarda sırası ile %47,6, %57,2 ve %63,5 olarak öngörülmüştür. Söz konusu senaryolara göre büyümenin istihdam yaratma kapasitesini gösteren esneklik katsayısı 2010-2050 dönemi için ortalama olarak %40-%50 aralığındadır.
  • İşsizlik oranları 2023’te düşük, orta ve yüksek senaryolarda sırası ile %12,1, %10,8 ve %10 olmuştur. 2050’de ise toplam işsizlik oranları düşük, orta ve yüksek senaryolarda sırası ile %12 %8,5 ve %6,7 olarak öngörülmüştür.
  • Bu üç senaryo içerisinde Senaryo-2’nin gerçekleşme olasılığının diğer iki senaryoya göre daha yüksek olduğu belirtilen raporda; politika önerileri olarak kadınların ve gençlerin istihdama katılımına dikkat çekilmiştir. Buna göre; kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırıcı bir etken olan çocuk ve yaşlı bakım mekanizmaları ve okulöncesi eğitim yaygınlaştırılmalı; eğitim politikaları işgücünün niteliğini ve istihdam edilebilirliğini artıracak şekilde planlanmalı; işgücüne olan talebin artması için makroekonomik istikrarın sağlandığı kuvvetli ekonomik büyüme ve yatırımların artması sağlanmalıdır.
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: