Türkiye Sanayiine Sektörel Bakış

"Türkiye Sanayiine Sektörel Bakış" çalışması bu noktadan hareketle imalat kesiminin mevcut durumunu ve potansiyellerini sistematik bir yaklaşımla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, 1980’li yıllardan bu yana imalat sanayi yapısını derinden etkileyen politika değişikliklerinin bu sektördeki gelişmeyi nasıl biçimlendirdiğini anlamak ve sektörün ulaştığı düzeyin bir dökümünü yapmak hedeflenmiştir. Böylece, sektörün bugünkü yapısındaki güçlü ve kırılgan yönlerin yansız bir bakışla sergilenebileceği; buna bağlı olarak sektörün geleceğe yönelik potansiyellerine ilişkin ayrıntıların daha somut bir biçimde görülebilmesinin sağlanacağı düşünülmüştür. Şüphesiz iktisat araştırmalarının genel özelliği olarak, bu çalışma geleceğe yönelik fütürist bir kestirimde bulunmak iddiasında değildir. Ancak, imalat sektörünün son dönemlerde gerçekleştirdiği gelişim ve geldiği nokta hakkında sağlam bir bilgi birikimine sahibi olmak, alınacak kararların isabetli olmasına katkıda bulunabilecek bir unsurdur. Açıktır ki, bilginin muğlak ve bulanık olduğu bir ortamda politika ve strateji tasarlamak zordur. Buna karşın, objektif bir yaklaşımla kantitatif ve kalitatif analizler ile desteklenmiş bilgi birikiminin politika ve strateji tasarlamayı kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: