TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes'ın "COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı" Açılış Konuşması - 22 ŞUBAT 2016

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes'ın "COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı" Açılış Konuşması - 22 ŞUBAT 2016

Sayın Büyükelçiler, Sayın Başkonsolos Yardımcısı, saygıdeğer konuklar, iş dünyasının değerli temsilcileri, sevgili basın mensupları;

REC Türkiye ile birlikte ve İngiltere ve ABD Büyükelçiliğinin destekleriyle düzenlediğimiz bu yılki toplantımıza şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hoş geldiniz diyorum.

Ekonomik faaliyetlerin çevresel kaygıları dikkate alan bir anlayışla sürdürülmesi TÜSİAD’ın en öncelikli çalışma prensiplerindendir.

1996 yılından bu yana salt çevre ve iklim değişikliği konularına ilişkin olarak faaliyet gösteren, bir çok faaliyete imza atan son derece güçlü bir Çalışma Grubumuz bulunmaktadır.

Yine bu anlayışla, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin Vizyon 2050 raporundan hareketle, TÜSİAD’ın 40. yılında, hazırlanan “Vizyon 2050 Türkiye” Raporumuzda da “sürdürülebilir dünyaya nasıl ulaşabiliriz denkleminde iş dünyasının rolünü” ele aldık.

Son iki yıldır İklim Yatırımı Fonları (Climate Investment Funds) kapsamındaki Temiz Teknolojiler Fonu’nun (Clean Technologies Fund) gelişmekte olan ülkeler adına özel sektör gözlemci üyesiyiz.

Dünyanın en kapsayıcı kurumsal sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact’in Türkiye’deki sekretaryasını da TİSK ile birlikte yürütüyoruz.

Geçen yıl hazırladığımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü raporumuzda olduğu gibi birçok çalışmamızda iklim değişikliğinin etkilerini ve alınması gereken önlemleri ele alıyoruz.

REC Türkiye ile birlikte kurmuş olduğumuz, TÜSİAD üyesi olmayan iş dünyası temsilcilerini de içeren, İklim Platformu 2008 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

Yine siz değerli paydaşlarımızla her yıl, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi taraflar konferansının (COP) sonuçlarını, düzenlediğimiz toplantılarda ele alıyoruz.

Değerli konuklar,

COP 21’de üzerinde uzlaşılan anlaşma metni, 2020 yılı sonrası için yeni bir iklim rejiminin çerçevesini çizdi.

Birazdan sonuçlarını farklı boyutları ile tartışacağımız bu anlaşmanın gerek ekonomik gerekse çevresel yansımaları bakımından bir dönüm noktası olduğu düşüncesindeyiz.

Biz de bu yılki toplantımızda, bir ekonomik dönüşümün temellerini atan Paris Anlaşmasını iş dünyasının gözüyle ve uygulama perspektifinde tartışmayı hedefliyoruz.

Değerli konuklar;

Dünya baş döndürücü bir değişimin, dönüşümün içinde. Tükenen doğal kaynaklar, sayısı giderek artan doğal afetler, farkındalık artmış olsa da ürkütücü boyutlara ulaşan yoksulluk, ekonomik faaliyetlerin çevresel ve sosyal açıdan artık mevcut biçimiyle sürdürülemez olduğunu gösteriyor.

Büyüme, yaşam kalitesi ve iklimin korunması hedeflerinde dengeyi sağlayamadık. Ve maalesef küresel ısınma yaşam alanımızı ve temel yaşam kaynaklarımızı tehdit eder boyutlarda.

Son 50 yılda ortalama sıcaklık artışının 1 santigrat dereceye yaklaştığı dünyamızda 2.7 milyar insan su sıkıntısı yaşıyor ve bu sayının daha da artacağını biliyoruz.

Son 20 yılda çoğunluğu iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşen doğal afetlerin yol açtığı zarar 2,3 trilyon doları buldu. Bu afetler nedeniyle bir yılda göç eden insan sayısı 22 milyonu aşmış durumda.

İklim değişikliği sorununun temel nedeni olan sera gazı emisyonları tarihteki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.

Nitekim Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan küresel risk araştırmasında iklim değişikliği, önümüzdeki 10 yıl için, kitlesel imha silahlarından daha da önemli bir tehdit olarak birinci sırada konumlandırıldı.

Geçen yıl bu konuların küresel ölçekte ve en üst seviyede çok çeşitli zirvelerde dillendirildiğine şahit olduk. Binyıl Kalkınma Hedefleri yerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bıraktı. Dünya liderleri, 2030 yılına yönelik 17 hedef ortaya koydu: Bunların içinde ulaşılabilir ve temiz enerjinin temini, iklim değişikliğiyle mücadele, yoksulluğun ortadan kaldırılması gibi hedefler de yer alıyor.

Bu 17 hedefin hepsi çok temel gereklilikler ve hiçbiri de maalesef yeni değil. Konular yeni olmadığına göre artık tespit değil eylem zamanı. Peki bu açıdan baktığımızda durum nedir?

Geçen sene OECD ülkelerinin bu 17 hedef ve seçilen 34 gösterge çerçevesinde performansları değerlendirildi. Çalışmaya göre maalesef dünyanın en zengin ülkeleri bile hedefler için tam olarak hazır değil. Türkiye ise sadece 8 göstergede iyi ve üzeri not almış. Bu hedefler doğrultusunda acaba değişime ne kadar hazırız?

Değerli misafirler,

Sürdürülebilir kalkınma zirvesinden üç ay sonra gerçekleşen COP 21’de üzerinde uzlaşılan Anlaşma, bu hedeflerden belki de en zor olanına, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin bir yol haritası ortaya koydu.

Düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli bir ekonomiye geçişi amaçlayan bu yol haritası ne demek?

Sera gazı emisyonlarının azaltılması için üretim ve tüketim süreçlerinde, yaşam biçimimizde değişim demek: yani ulaşımdan, gıdaya, enerjiden, sanayiye kadar birçok alanda üretim ve tüketim süreçlerini çevresel maliyetleri göz önüne alarak yeniden tasarlamak demek.

Bununla birlikte, küresel ısınmanın etkilerine dirençli bir yaşam biçimi demek.

Tüm bunlar ise teknolojinin, Ar-Ge’nin, finans dünyasının bu dönüşümü gerçekleştirecek kapasiteyi, mekanizmaları, araçları hızla oluşturmasına ihtiyaç var demek.

Artık iklim değişikliği konusu alışılagelmiş sektörel alanlar dışında da öncelikli ele alınıyor: örneğin, sigorta sektöründen bir örnek vermek gerekirse, Münih İklim Sigortası Girişimi kapsamında kalkınmakta olan ülkelerdeki 400 milyondan fazla kişiye destek olma hedefiyle yeni modeller tasarlanıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nda sanayide dönüşüm olgusunun konuşulduğu platformlarda konu iklim değişikliğine geliyor, döngüsel ekonomi tartışılımaya başlandı. Biz de TÜSİAD olarak 17 Mart’ta Sanayi 4.0 yaklaşımının Türkiye için potansiyelini ve fırsatları ele alan çalışmamızı kamuoyu ile paylaşacağız.

Değerli konuklar,

İletişim teknolojileri, robotlar, biyo-teknoloji, malzeme bilimi, nano-teknoloji gibi birçok alandaki ilerleme bize bir başka gerçeği gösteriyor. Enerjiyi depolayan teknolojiler, üç boyutlu yazıcılar, kuraklığa dayanıklı tohumlar gibi bir dizi çığır açan buluşu tetikleyen değişim ve dönüşüm baskısı, yalnızca çevresel ve sosyal sorunların sonucu değil, aynı zamanda ekonomik gelişimin yarattığı bir fenomen.

Atık yönetimi ve enerji verimliliği gibi alanlardaki yeni yaklaşımlardan doğan döngüsel ekonomi olgusu da bu dönüşümün bir başka boyutunu ortaya koyuyor.

Avrupa’da döngüsel ekonomi prensipleri uygulanarak gerçekleştirilecek teknolojik dönüşümün 2030 yılında net 1.8 trilyon Euro kar sağlayacağı tahminleri yapılıyor.

Artık ürünün yaşam dönemi en uzun olacak şekilde tasarlanması ve üretilmesine yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yoğunlaşılıyor.

Sadece atıkların yeniden kullanılması değil ürünün kendisinin ya da yan ürünlerin hammadde veya yakıt olarak yeniden ekonomik döngü içine girmesi artık yatırım planlamalarının bir parçası oluyor.

Değerli konuklar,

Çevresel kaygılar ve iklim değişikliğiyle mücadele iş dünyasına önemli bir sorumluluk yüklüyor. Memnuniyetle belirtmek isterim ki yatırım kararları daha çevre ve iklim dostu hedefleri içermeye başladı. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin mevzuatta yapılan son iyileştirmelerle bu çabalara önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bununla birlikte, çoğunluğunun özel sektör tarafından yapılması öngörülen düşük karbonlu ve yüksek verimli teknoloji yatırımları için, öngörülebilirlik ve politikalarda uyum ihtiyacı önemle vurgulanması gereken bir konu olmaya devam ediyor.

Konuşmamın başında, TÜSİAD olarak, iklim değişikliğiyle mücadele konusunu birincil önemdeki konular arasında gördüğümüzü belirttim.

Şimdi de bu mücadelede etkili uygulama için önemli gördüğümüz bazı konuları sizlerle paylaşmak isterim:

Negatif etkilerini yaşamaya başladığımız iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çabayı gösteren Paris Anlaşması’nın tarafları arasında olunması ülkemiz açısından mutlak bir önemdedir. Öte yandan, dünya ekonomisini de şekillendireceğine inandığımız bu anlaşmada ülkemizin konumunun, gelişmekte olan ülkelere yönelik finansal destek ve teknoloji transferi mekanizmalarından yararlanacak şekilde netleştirilmesi de eşdeğer gerekliliktedir.

Bunu mümkün kılacak adımların uluslararası platformlarda ivedilikle ve kararlılıkla atılacağını düşünüyoruz. COP21 dönem başkanı Fransa’nın bu yönde desteğini sürdürmesini bekliyoruz.

Öte yandan, ulusal düzeyde iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tüm plan ve politikaların bir an önce net bir şekilde tariflenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu süreçte de;

- çevresel, ekonomik ve sektörel hedeflerin bütüncül bir anlayışla ve birbirini tamamlar şekilde ele alınmasını;

- etkili uygulamayı mümkün kılacak regülasyonların ve altyapının uyumlu bir takvimleme yapılarak hayata geçirilmesini;

uygun finansman mekanizmalarının eşzamanlı tasarlanmasını önemli görüyoruz.

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nın gözden geçirilmesi bu kapsamda bir ilk adım olacaktır.

Bu politikalar dahilinde, sanayide enerji verimliliğini artırmaya ve yeni teknolojileri geliştirmeye yönelik yatırımların teşvik edilmesi öncelikli olmalıdır.

Bu anlayışla Ar-Ge ve inovasyon vizyonumuz düşük karbon ekonomisini de merkeze alacak şekilde geliştirilmelidir.

Elektrik piyasalarının verimliliği özendirecek bir yapıya kavuşturulması için ilave tedbirler alınmalıdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelimizin kullanılmasına yönelik son yıllarda sağlanan ivme artarak devam ettirilmelidir.

Biz de TÜSİAD olarak iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik politikaları oluşturma sürecindeki çalışmalara katkı sağlamak üzere, piyasa temelli ve düzenleyici araçları maliyet ve etkinlik açısından ele alacak bir projeyi başlatıyoruz.

TÜSİAD’ın 45. yılında gerçekleştireceğimiz bu projemizle, politika yapıcılara sunacağımız önemli bir etki değerlendirme çalışmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Biraz sonra konuk konuşmacılarımız ve panelistlerimiz anlaşmanın içeriğini farklı yönleriyle ve çok etraflıca ele alacaklar.

Ben bu noktada Davos Forumundan bir alıntı ile bu zorlu sürecin başarısı için gerekli gördüğüm unsuru paylaşmak isterim: “Bir planınız yoksa hedefler sadece dileklerdir.”

Sözlerime son verirken bütün konuşmacılarımıza katkıları için teşekkür ederim.

Ayrıca, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen REC Türkiye ekibine, değerli katkıları için İngiltere Büyükelçiliği’ne ve ABD Büyükelçililiği’ne şükranlarımı sunarım.

Hepinizi şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: