< < TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner "Aile Şirketleri Platformu" Semineri Dizisi No: 3 Açılış Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner "Aile Şirketleri Platformu" Semineri Dizisi No: 3 Açılış Konuşması

Sayın Başkan, Değerli Konuklar, Saygıdeğer Basın Mensupları,

TÜSİAD adına sizleri saygıyla selamlıyorum. TÜSİAD ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından TÜRKONFED ve TİDE’nin destekleri ile gerçekleştirilen “Aile Şirketleri Semineri”mize hoş geldiniz. 

Bugün, kurumsal yönetim anlayışının ülkemiz şirketlerinde yaygınlaşmasını hedefleyen kurumlar olarak “Aile Şirketleri Platformu”muzun üçüncü seminerini gerçekleştiriyoruz.

“Aile Şirketleri Platformu” ile kurumsal yönetimin sadece halka açık ve çok ortaklı şirketlere yönelik bir yönetim aracı olduğu düşüncesini değiştirmeyi ve şirketlerimizin iş yapma kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, bugünkü seminerimizde, aile şirketlerimizin rekabetçi piyasalarda yer almalarını sağlayabilecek iyi uygulama örneklerini tanıtacak ve halka açık olmayan şirketlerimiz açısından yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişikliklere yer vereceğiz.

TÜSİAD olarak, her aşamasını yakından takip ettiğimiz ve destek verdiğimizyeni Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim, kontrol ve şeffaflık mekanizmalarına getirdiği yeni uygulamalar ile kurumsal yönetim anlayışının içselleştirilmesi açısından bir kilometre taşı olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, Kanun’un uygulamasını belirleyecek ikincil mevzuat çalışmalarını yakından takip etmeye ve öngörülen takvim içerisinde tamamlanması için desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Saygıdeğer Konuklar,

Türkiye ekonomisini geliştirmek ve bu gelişimi sürdürülebilir kılmak istiyorsak; ülkemiz şirketlerinin %95’ini oluşturan aile şirketlerimizin temellerini güçlendirmek ve uluslararası standartlarda bir yönetim ve kontrol yapısına sahip olmalarını sağlamak zorundayız. Ancak, milli gelirin %75’ini oluşturan önemli katkılarına rağmen aile şirketlerimizin gelecek kuşaklara devrolma oranlarının oldukça düşük olması; hedefler ile araçların uyumlu olmadıklarını bizlere göstermektedir.

Aile şirketlerimizin sürdürülebilir bir başarı ile ticari ömürlerini uzatmaları kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirdikleri oranda mümkün olacaktır. Kurumsal yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında kendilerini yenileyebilen şirketlerimiz, büyümenin önünde çok büyük bir engel olan finansmana erişim sorununu aşacak, rekabetçi bir yapıya kavuşacak ve nitelikli insan kaynağına ulaşabilecektir.

Bu bağlamda, ülkemizde özellikle son on yıllık zaman diliminde kurumsal yönetimi kendi inisiyatifleri ile hayata geçiren şirketlerimize baktığımızda, küresel pazarlarda yer alabilmek için önemli bir rekabet ortamına eriştiklerini rahatlıkla görebiliyoruz. Türkiye’nin en can alıcı problemlerinden olan kayıtdışı ile mücadelede kurumsallaşmanın önemini, kurumsallaşmanın da süreklilik için gerekliliğinin altını çizmeliyiz. 

Değerli Konuklar,

Kurumsal yönetimin getireceği olumlu katkıları değerlendirirken, bu anlayışı aile şirketlerimiz açısından doğru konumlandırmalıyız. Kurumsal yönetime doğru atılan her adım şirketin öncelikle üst yönetim kademesinde bir değişim başlatacak ve bu değişim yukarıdan aşağıya inen bir yapı içerisinde şirketin dönüşümünü sağlayacaktır.

Daha açık söyleyelim: Kurumsal yönetim anlayışının yerleşmesi, babadan oğula geçen ve şeffaflığı dışlayan ataerkil bir yapıdan günün gereklerine uygun, uluslararası standartlara paralellik taşıyan ve artık şirketlerimizin bağımsız hükmi şahsiyetleri olduğunu anlamamızı sağlayan bir süreç anlamına gelecektir.

Ancak dönüşüm sürecinde şirketin sahip olduğu değerlerin ve kurum kültürünün korunması gerektiği unutulmamalı, bugüne kadar aile şirketlerinin ayakta kalmalarını sağlayan bu değer ve kültür, gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Tam da bu sebeple dönüşüm katılımcı bir süreç ile yaşanmalı, iletişim kanalları açık olmalı ve bilgi paylaşımı şeffaf bir yapı ile sağlanmalıdır.

Saygıdeğer Konuklar,

TÜSİAD, TKYD, TÜRKONFED ve TİDE olarak bizler şirketlerimizin yeni bir felsefeye, yeni bir iş yapma biçimine sahip olmaları için uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. İlk ayağını İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz aile şirketleri seminerimizi ‘‘Aile Şirketleri Platformu’’ adı altında Kayseri’nin ardından, bugün Ankara yarın da Mersin’e taşıyarak, farklı büyüklük ve yapıdaki aile şirketlerine ulaşmayı hedefliyoruz.

Gerçekleştirilecek seminerler kapsamında içeriklerine başvurulacak olan ve TÜSİAD tarafından hazırlanan:

  • “Yönetim Kurulları için Kurumsal Yönetim Prensipleri”,
  • “Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları: Tespit ve Öneriler”,
  • “Yönetim Kurulları’nda İç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru” ve
  • “Kurumsal Risk Yönetimi” yayınları ile

TKYD tarafından hazırlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Aile Şirketleri Yönetim Rehberi” çalışmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

Bu çalışmaların yanı sıra TÜSİAD olarak, “Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri” çalışmamızı, yoğun bir destek verdiğimiz yatırım ortamı iyileştirme koordinasyon kurulu (YOİKK) faaliyetleri içerisinde hazırlamıştık. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yasalaşmasının ardından, önümüzdeki günlerde bu çalışmamızı güncelleyerek YOİKK faaliyetleri kapsamında aile şirketlerimizin faydasına sunmayı hedefliyoruz.

Yapacağımız tüm bu çalışmaların şirketlerimize yeni bir bakış açısı sağlamasını ve şirketlerimizin sahip oldukları değerleri koruyarak ülkemiz ekonomisini daha yukarılara taşımasını dilerim.

Beni dinlediğiniz ve değerli katılımlarınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.


 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: