TÜSİAD KALİTE POLİTİKASI

TÜSİAD KALİTE POLİTİKASI

TÜSİAD, Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarıyla ilgili oluşturduğu görüşler ve yayınladığı çalışmalar yoluyla kuruluşundan bu yana yurtiçi ve yurtdışı kamuoyunda oluşturmuş olduğu dürüstlük, güvenilirlik ve samimiyet felsefesini sürdürmeye devam edecektir.

TÜSİAD, misyonunu yerine getirmeye devam etmek amacıyla hükümet ve parlamento ile ilişkilerini geliştirmeye, diğer sivil toplum örgütleriyle daha kapsamlı ortak platformlar oluşturmaya ve yurtdışı temsil gücünü artırmaya özen gösterecektir.

TÜSİAD, felsefesini yaygınlaştırmak ve ilişkilerini geliştirmek için bilgi işlem ve iletişim altyapısını, personelin uzmanlık düzeyini, örgüt yapısının esnekliğini, görsel ve yazılı basınla olan ilişkilerini ve bütçe imkanlarını sürekli geliştirme gayreti içerisinde olacaktır.

TÜSİAD, tüm faaliyetlerinde üyelerinin beklentilerine cevap vermeye çalışacak ve bu faaliyetlerin, derneğin aşağıda belirtilen amaçlarında özetlenmiş bulunan, asgari müşterekleri yansıtmasına özen gösterecektir.

a) TÜSİAD, insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının, liberal ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar. TÜSİAD, Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma anlayışı içinde, kadın-erkek eşitliğini siyaset, ekonomi ve eğitim açısından gözeten iş insanlarının toplumun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancıyla, yukarıda sunulan ana gayenin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirir.

b) TÜSİAD, kamu yararına çalışan Türk iş dünyasının temsil örgütü olarak, girişimcilerin evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleşme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması yoluyla yükseltilmesini esas alır.

c) TÜSİAD, toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Türkiye’nin küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunur, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini desteklemek üzere uluslararası siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

e) TÜSİAD, Türk iş dünyası adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), hükümete, diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.

TÜSİAD, tüm faaliyetlerin proses kontrol prosedürlerine, ilgili yasal mevzuata ve üye olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

TÜSİAD Yönetimi, kalite yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesini taahhüt eder.

TÜSİAD tüm faaliyetlerini, ISO 9001 standardına uygun olarak sürdürecektir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: