TÜSİAD Yuvarlak Masaları

ÇALIŞMA ALANLARI

Bankacılık

KOBİ

Ulaştırma ve Lojistik

Eğitim

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Çevre ve İklim Değişikliği

Bu Gençlikte İş Var

Almanya Network

Rekabet Hukuku

Ekonomik Analiz

Turizm

Sanayide Dönüşüm

İstihdam ve Sosyal Güvenlik

STEM

Dış Ticaret Çalışma Grubu

Enerji

Sermaye Piyasaları

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Vergi

Şirketler Hukuku

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

İnovasyon ve İnternet Ekosistemi

Gıda, İçecek ve Tarım

Çin Network

Fikri Haklar ve ARGE

Sağlık

Körfez Ülkeleri Network

Kurumiçi Girişimcilik

Birleşik Krallık Network

Fransa Network

Yargı Reformu

ABD Network

Perakende

Finansal Kaynaklara Erişim ve Teşvikler

TÜSİAD Yuvarlak Masaları

 • Tüm Çalışma Alanları

  Bankacılık

  KOBİ

  Ulaştırma ve Lojistik

  Eğitim

  Bilgi ve İletişim Teknolojileri

  Çevre ve İklim Değişikliği

  Bu Gençlikte İş Var

  Almanya Network

  Rekabet Hukuku

  Ekonomik Analiz

  Turizm

  Sanayide Dönüşüm

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  STEM

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Enerji

  Sermaye Piyasaları

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  Vergi

  Şirketler Hukuku

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

  İnovasyon ve İnternet Ekosistemi

  Gıda, İçecek ve Tarım

  Çin Network

  Fikri Haklar ve ARGE

  Sağlık

  Körfez Ülkeleri Network

  Kurumiçi Girişimcilik

  Birleşik Krallık Network

  Fransa Network

  Yargı Reformu

  ABD Network

  Perakende

  Finansal Kaynaklara Erişim ve Teşvikler

 • Ekonomi Politikaları Çalışma Alanları

  Serra AKÇAOĞLU

  Yuvarlak Masa Lideri

  Serra AKÇAOĞLU

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masamız; makro istikrarı gözeten ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen iktisadi politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla çalışıyor. Sürdürülebilir büyüme bağlamında, uluslararası iktisadi gelişmeler, kamu maliyesinin ve para politikasının istikrarı, mali piyasaların gelişimi ve derinleşmesi, rekabetçi vergi politikası, sermaye piyasasının etkili çalışması alanlarında faaliyet göstermekte.

  Çalışma Grupları

  Bankacılık

  Ekonomik Analiz

  Sermaye Piyasaları

  Vergi

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

 • Sanayi Politikaları Çalışma Alanları

  Yuvarlak Masa Lideri

  Bahadır Balkır

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Sanayi Politikaları Yuvarlak Masamız, sanayi sektöründe rekabet gücünü artıracak kapsamlı bir dönüşümü tetiklemek, KOBİ’lerin büyümesi ve verimliliğinin artırılmasını desteklemek, sürdürülebilir enerji politikalarına ve gıda ve tarım sektörlerinin yapısal sorunlarına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.

  Çalışma Grupları

  KOBİ

  Sanayide Dönüşüm

 • Hizmetlerde Dönüşüm Çalışma Alanları

  İdil YİĞİTBAŞI

  Yuvarlak Masa Lideri

  İdil YİĞİTBAŞI

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Hizmetlerde Dönüşüm Yuvarlak Masamız; turizmde kapsayıcılık, ulaştırma ve lojistik sektörleri ekosisteminin güçlendirilmesi, kapsayıcı ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri konularında çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarla, hizmet sektörlerinin rekabet gücünün artırılması ve diğer sektörlerle etkileşiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

  Çalışma Grupları

  Ulaştırma ve Lojistik

  Turizm

  Sağlık

  Perakende

   

 • Sosyal Kalkınma Çalışma Alanları

  Mehmet TARA

  Yuvarlak Masa Lideri

  Mehmet TARA

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masamızın amacı, insan kaynağının yetkinliklerini geliştirerek ve cinsiyet eşitliğini gözeterek istihdamın ve işgücünün üretkenliğini artırmak. Bu kapsamda mesleki eğitimin etkinliği, gençlerde vasıf uyumu, istihdam ve işgücü piyasası düzenlemeleri ve kadınların ekonomiye katılımı konularında çalışmalar yürütüyoruz.

  Çalışma Grupları

  Eğitim

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

   

 • Bölgesel Kalkınma Çalışma Alanları

  Batu AKSOY

  Yuvarlak Masa Lideri

  Batu AKSOY

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masamız, büyümenin önünde önemli bir engel oluşturan bölgelerarası gelişmişlik farkının en aza indirilmesi ve az gelişmiş bölgelerimizde refahın artması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, iş dünyasının bölgesel düzeyde örgütlenmesi ve bölgesinin kalkınma stratejilerine katkı sağlamasına özel önem veriyor.

 • Dijital Ekonomi Çalışma Alanları

  Esin Güral Argat

  Yuvarlak Masa Lideri

  Esin Güral Argat

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Dijital Ekonomi Yuvarlak Masamız; teknoloji, inovasyon ve dijital ekonomi üzerine çalışmalar yürütüyor. Ekonomide katma değeri ve rekabet gücünü yükseltmek için bilgi toplumuna dönüşümün desteklenmesini, teknoloji üretimi ve inovasyon kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor.

  Çalışma Grupları

  Bilgi ve İletişim Teknolojileri

  STEM

 • Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Alanları

  Metin AKMAN

  Yuvarlak Masa Lideri

  Metin AKMAN

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masamız, gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürülebilir kalkınma için sorumlu iş uygulamalarının içselleştirilmesine, çevrenin korunmasına ve iklim ekonomisi prensiplerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

  Çalışma Grupları

  Çevre ve İklim Değişikliği

  Enerji

  Gıda, İçecek ve Tarım

 • Girişimcilik Çalışma Alanları

  Murat Özyeğin

  Yuvarlak Masa Lideri

  Murat Özyeğin

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Girişimcilik Yuvarlak Masamız, Türkiye’nin girişimcilik alanındaki rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyor ve bu kapsamda projeler geliştiriyor, kurum içi girişimciliğe yönelik farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar yapıyor, öğrencileri girişimciliğe teşvik ediyor.

  Çalışma Grupları

  Bu Gençlikte İŞ! Var

  Kurumiçi Girişimcilik

 • Küresel İlişkiler ve AB Çalışma Alanları

  Simone Kaslowski

  Yuvarlak Masa Lideri

  Simone Kaslowski

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

  Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası, Türkiye’nin evrensel demokratik ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonunun, refah ve rekabet düzeyinin artışına katkı sağlamak, dış ilişkilerini öncelikli olarak AB üyelik süreci ve dört temel özgürlük (malların, hizmetlerin, sermayenin, kişilerin serbest dolaşımı) temelinde izlemek ve bu süreçte reformlara destek vermek amacıyla projeler, toplantılar ve raporlar gerçekleştiriyor; bu bağlamda AB, ABD, Çin, Gümrük Birliği, transatlantik ve bölgesel ilişkiler alanında çalışmalar yürütüyor.

  Çalışma Grupları

  Almanya Network

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Çin Network

  Birleşik Krallık Network

  Fransa Network

  ABD Network

  Körfez Ülkeleri Network

 • Yatırım Ortamı Çalışma Alanları

  Barış ORAN

  Yuvarlak Masa Lideri

  Barış ORAN

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası’nın amacı Türkiye’deki yatırım ortamının mevcut durumunu ortaya koymak, iyileştirilmesi için gerekli politika önerilerini tartışmak ve ihtiyaç duyulan tedbirleri ve öncelikleri belirlemektir. Bu kapsamda Türkiye’nin yatırım ortamına ilişkin referans gösterilen kaynakların incelenmesi, Türkiye’nin önündeki fırsatlar ve riskler tespit edilmesi, üyeler arası tecrübe paylaşımlarının artırılması, ilgili kurum ve kuruluşlara işbirliği yapılarak başta Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışması öngörülmektedir.

  Çalışma Grupları

  Rekabet Hukuku

  Hukuk İşleri

  Fikri Haklar ve ARGE

  Finansal Kaynaklara Erişim ve Teşvikler